Tumblelog by Soup.io
  • standit
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

2749 4f29 500
Reposted fromfeature feature viawellexplore wellexplore
1359 4c14 500
Reposted fromconvertible convertible viagradual gradual
3512 67d1
6991 3630 500
Reposted frombroadcast broadcast viasymmetric symmetric
7364 8780
Reposted fromtotalgroup totalgroup viapull pull
3840 3948
Reposted fromcanbe canbe viaalbum album
8225 17e2
Reposted fromgoodmiddle goodmiddle viaharness harness
2351 bb6e 500
Reposted fromwithgrasp withgrasp viasunwarm sunwarm
1992 1300 500
Reposted fromgoodmood goodmood vialikebiking likebiking
9606 f426
Reposted fromfineexercise fineexercise viaphenomenon phenomenon

April 26 2015

4165 2f09
Reposted fromkaraibski karaibski
Przecież nikt nas tu nie zna - najlepsza zachęta na robienie głupot w obcym miejscu.
— :)
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl